Fotosoutež s Fairtrade Česko a Slovensko o spoustu zajímavých cen
Vyměň svůj oblíbený produkt za fairtradový a ukaž nám to!
Zapoj se do fotosoutěže a nahraj fotku na tento web!
Stačí málo

Pusť fair trade do svého života a pomoz nám posunout se dál!

Vyměň svůj každodenní šálek čaje nebo kávy, čokoládu, cukr, oříšky, tričko.. za fairtradové a ukaž nám to!

Fairtrade v České republice letos slaví 10 let! A to díky vám!

Zapoj se do soutěže a vyměň svůj oblíbený výrobek za fairtradový, vyfoť se s ním a nahraj fotku na tento web anebo pošli na info@fairtrade-cesko.cz.

Můžeš vyhrát spoustu férových cen.

Stačí málo!

Nahrajte zde >

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Stačí málo“

1. Pořadatel a organizátor soutěže
1.1 Fotografickou soutěž „Stačí málo“ (dále jen „soutěž“) pořádá a organizuje Fairtrade Česká republika (dále jen „vyhlašovatel“), Sokolovská 50, 186 00.
1.2 Soutěž probíhá na území České republiky.

2. Komu je soutěž určena
2.1 Minimální věková hranice pro účast v soutěži je 15 let. Soutěžící musí mít platnou adresu pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
2.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora (Fairtrade Česko a Slovensko) a všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanoveními čl. 3., 5., 6., 7. těchto pravidel.

3.Pravidla soutěže
3.1 Soutěž je jednokolová.
3.2 Soutěž probíhá od 25. 4. do 30. 11. 2014.
3.3 Přihlášení do soutěže probíhá formou registračního formuláře, který se nachází na internetových stránkách soutěže www.stacimalo.cz (dále jen „internetových stránkách soutěže“).
3.4 Do soutěže se přijímají fotografie prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách soutěže, pomocí kterého soutěžící nahraje jednu nebo více soutěžních fotografií v originálním rozlišení, nezmenšené. Nahráním fotografií dává soutěžící souhlas s jejich bezplatným užitím, které je blíže popsáno v bodě 6. a).
3.5 Do soutěže budou zařazeny fotografie pořízené v době trvání soutěže související s jejím tématem.
3.6 Do soutěže nebudou zařazeny fotografie propagující násilí nebo pornografii, fotografie se zesměšňujícími a urážlivými prvky, nebo fotografie nesouvisející se zaměřením soutěže.
3.7 Fotografie musí vyhovovat pravidlům soutěže.
3.8 V soutěži jsou hodnoceny jednotlivé fotografie.
3.9 Soutěžící zašle na vyžádání organizátorovi soutěže fotografie v originálním rozlišení, nezmenšené a neupravované. A tím souhlasí s jejím bezplatným užitím zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
3.10 Jeden soutěžící může nahrát více soutěžních fotografií.
3.11 Každá fotografie musí obsahovat popisné údaje. Tyto údaje se vyplňují prostřednictvím elektronického formuláře.
3.12 Fotografie může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografií nebo vlastník autorských práv k fotografii, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál.

4. Výhry
4.1 Ceny jsou uvedeny na internetových stánkách soutěže.
4.2 O výhercích rozhodne porota složená ze zástupců Fairtrade ČR a partnerů soutěže.
4.3 Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
4.4 Vyhlášení výherců proběhne po ukončení soutěže. Termín vyhlášení výherců bude upřesněn organizátorem soutěže nejpozději do 15. 11. 2014.
4.5 Výherci soutěže budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli v registračním formuláři. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena předána dalšímu soutěžícímu v pořadí.
4.6 Pořadatel soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výherci nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů soutěže.
4.7 Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách soutěže.

5. Práva a povinnosti pořadatele soutěže
5.1 Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Na výhry se nevztahují reklamace. Výměna za jiné výhry není možná.
5.2 Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
5.3 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.stacimalo.cz.
5.5 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

6. Souhlas se zpracováním údajů – schválení pravidel
Soutěžící
a) dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
b) registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a místa bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži.
c) zaškrtnutím políčka s názvem „Souhlas se zasíláním newsletteru“ souhlasí se zasíláním newsletteru Fairtrade ČR na uvedenou emailovou adresu. Tento souhlas může kdykoliv odvolat a není podmínkou pro účast v soutěži.
d) se přihlášením do soutěže zavazuje, že souhlasí s uvedenými podmínkami v pravidlech soutěže a s dalším nakládáním se soutěžními fotografiemi v souladu se z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

7. Jiné
V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Nahrávejte soubory JPG, PNG o max. velikosti 3mB

Poslední přidané fotografie

Stačí málo

Pusť fair trade do svého života a pomoz nám posunout se dál!

Vyměň svůj každodenní šálek čaje nebo kávy, čokoládu, cukr, oříšky, tričko.. za fairtradové a ukaž nám to!

Fairtrade v České republice letos slaví 10 let! A to díky vám!

Kavárny u nás nabízejí kávu od konkrétního a hlavně spokojeného pěstitele, čaj si můžete osladit fairtradovým cukrem a den fairtradovou čokoládou. Před deseti lety tu přitom o spravedlivém obchodu nevěděl téměř nikdo. Dnes našemu logu důvěřují tisíce lidí.

Třeba ve Velké Británii má ale 44 % baleného cukru známku Fairtrade. Ve Švýcarsku celá polovina prodaných banánů. V Německu je každá pátá kytice květin fairtradová.
Máme toho ještě hodně před sebou a i ty nám můžeš pomoct posunout se dál!

Zapoj se do soutěže a vyměň svůj oblíbený výrobek za fairtradový, vyfoť se s ním a nahraj fotku na tento web a nebo ji pošli na e-mail info@fairtrade-cesko.cz.

Soutěž potrvá do 30. 11. 2014 a soutěžit můžete i s více fotografiemi.

Pro vítěze

Soutěž vyhrají autoři nebo autorky 20 nejoriginálnějších fotografií, které vybere porota složená ze zástupců a zástupkyň organizace Fairtrade Česko a Slovensko a jejích partnerů.

První tři vítězové získají:

Další autoři oceněných fotografií obdrží:

Mediální partneři


Ceny do soutěže věnovali:


s srdcem vypěstoval manGoweb