Fair trade

Plné znění 10 principů fair trade podle WFTO


World Fair Trade Organization (WFTO, Světová fairtradová organizace) definuje 10 principů, kterými se musí její členské organizace řídit ve své každodenní činnosti. Provádí také monitoring, aby se ujistila o jejich dodržování:

První princip: Vytváření příležitostí pro ekonomicky znevýhodněné pěstitele a výrobce
Snižování chudoby prostřednictvím obchodu patří k hlavním cílům organizace. Ta podporuje malé znevýhodněné producenty, ať už jsou to nezávislé rodinné firmy nebo jsou seskupeni v asociacích či družstvech. Pomáhá jim přejít ze stavu finanční nejistoty a chudoby k ekonomické soběstačnosti a vlastnictví. Organizace musí mít vytvořen plán, jak toho dosáhnout.

Druhý princip: Transparentnost a odpovědnost
Organizace je transparentní ve svých řídících a obchodních vztazích. Je odpovědná vůči všem zainteresovaným subjektům a respektuje citlivost a důvěrnost poskytnutých obchodních informací. Organizace vhodným způsobem zapojuje zaměstnance, členy a výrobce do procesu rozhodování. Zaručuje, že všem obchodním partnerům jsou poskytovány relevantní informace. Dobře a otevřeně komunikuje na všech úrovních dodavatelského řetězce.

Třetí princip: Férové obchodní praktiky
Organizace obchoduje s ohledem na sociální, ekonomický a environmentální přínos pro znevýhodněné malé výrobce a nesnaží se maximalizovat svůj zisk na jejich účet. Jedná zodpovědně a profesionálně - plní své závazky včas. Dodavatelé respektují smlouvy a dodávají produkty včas a v požadované kvalitě.

Fairtradoví odběratelé jsou si vědomi situace finančně znevýhodněných výrobců a dodavatelů a platí své objednávky při přijetí dokumentů a dle pokynů. Na požádání může být provedena bezúročná platba předem do výše 50 % objednávky.

Pokud fairtradoví dodavatelé ze zemí globálního Jihu obdrží platbu předem od svých odběratelů, předají ji výrobcům a pěstitelům, od nichž pocházejí jejich fairtradové produkty.

Odběratelé konzultují zrušení nebo odmítnutí objednávky s dodavateli. Pokud je objednávka zrušena a chyba není na straně výrobce nebo dodavatele, je zajištěna adekvátní kompenzace za již provedenou práci. Dodavatelé a výrobci řeší s odběrateli případné problémy s dodávkou a ručí za kompenzaci, nesouhlasí-li dodané množství nebo kvalita s objednávkou.

Organizace udržuje dlouhodobé vztahy založené na solidaritě, důvěře a oboustranném respektu, které přispívají k podpoře a rozvoji fair trade. Obchodní strany usilují o růst objemu vzájemného obchodu a vyšší hodnotu a různorodost nabízených produktů, to vše za účelem rozvoje fair trade a zvýšení příjmů zapojených výrobců. Organizace spolupracuje s jinými fairtradovými organizacemi v zemi a vyvaruje se nekalé soutěže. Vyhýbá se rovněž kopírování designu a vzorů jiných organizací bez jejich svolení.

Fair trade oceňuje, propaguje a chrání kulturní identitu a tradiční dovednosti malých výrobců, které se odráží v designu jejich řemeslných výrobků, potravinových produktech a souvisejících službách.

Čtvrtý princip: Vyplácení férové ceny
Férová je taková cena, která byla dojednána a odsouhlasena ve vzájemném dialogu, zajišťuje spravedlivou odměnu výrobcům a je také udržitelná z hlediska trhu. Pokud je cena komodity stanovena systémem Fairtrade, je vždy chápána jako minimální. Férová cena představuje sociálně přijatelnou odměnu (v místním kontextu), kterou sami výrobci považují za spravedlivou, a která také dodržuje princip rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci. Fairtradoví dovozci a marketingové organizace podporují budování kapacit na straně výrobců, aby jim umožnili stanovovat férovou cenu.

Pátý princip: Vyloučení dětské a nucené práce
Organizace se řídí Úmluvou OSN o právech dítěte a národními či místními zákony o zaměstnávání dětí. Organizace zaručuje, že u jejích zaměstnanců, členů či řemeslníků pracujících doma nedochází k nucené práci.

Organizace odebírající fairtradové produkty od producentských skupin, ať už přímo, nebo prostřednictvím prostředníků, ručí za to, že při výrobě nedošlo k nucené práci a výrobci dodržují Úmluvu OSN o právech dítěte a národní či místní zákony o zaměstnávání dětí. Jakékoli zapojení dětí do výroby fairtradových produktů (včetně učení se tradičnímu umění nebo řemeslu) je vždy oznámeno a monitorováno a je zajištěno, že neohrožuje zdraví dětí, jejich bezpečnost, vzdělávání ani potřebu si hrát.

Šestý princip: Nediskriminace, rovnost příležitostí, podpora ekonomické soběstačnosti žen a svoboda shromažďování
Při rozhodování o výběru zaměstnanců, výši mezd, přístupu ke školení, propagaci, výpovědích nebo odchodech do důchodu se organizace se vyhýbá diskriminaci na základě rasy, kasty, národnosti, náboženství, postižení, pohlaví, sexuální orientace, členství v odborech, politického vyznání, HIV /Aids nebo věku.

Organizace má jasnou politiku a plán pro prosazování rovnosti pohlaví, které zajišťují, že ženy stejně jako muži mají přístup ke zdrojům a také možnost ovlivnit širší politické, regulační a institucionální prostředí, jež ovlivňuje jejich živobytí a životy. Stanovy a interní směrnice organizace umožňují ženám stát se aktivními a plnoprávnými členkami organizace (pokud se jedná o organizaci s členskou základnou) a zastávat vedoucí pozice, bez ohledu na to, zda vlastní půdu či jiný majetek. Pokud organizace zaměstnává ženy, dostávají za stejnou práci stejnou mzdu jako muži. Organizace uznává právo žen na plný pracovní úvazek a je zavázána zajistit, aby se jim dostaly zákonné zaměstnanecké výhody. Organizace bere ohled na specifické zdravotní a bezpečnostní potřeby těhotných a kojících žen.

Organizace respektuje právo zaměstnanců založit odbory či se připojit k odborům dle svého výběru a kolektivně vyjednávat. Pokud je právo vstoupit do odborů a kolektivně vyjednávat omezeno zákonem a / nebo politickým prostředím, organizace umožní zaměstnancům jiný způsob nezávislého a svobodného sdružování a vyjednávání. Organizace zaručuje, že představitelé zaměstnanců nejsou diskriminováni na pracovišti.

Sedmý princip: Dobré pracovní podmínky
Organizace zajišťuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance a / nebo členy. Splňuje minimálně národní a místní zákony a úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) o zdraví a bezpečnosti.

Pracovní doba a pracovní podmínky pro zaměstnance a / nebo členy (a zaměstnance pracující doma) jsou v souladu s národními a místními zákony a úmluvami ILO.

Fairtradové organizace znají zdravotní a bezpečnostní podmínky v producentských skupinách, od kterých nakupují. Průběžně se snaží zvýšit povědomí o zdravotní a bezpečnostní problematice a zlepšit zdravotní a bezpečnostní praxi v producentských skupinách.

Osmý princip: Budování kapacit
Organizace prostřednictvím fair trade usiluje o zlepšení situace malých, znevýhodněných výrobců.

Organizace rozvíjí schopnosti a dovednosti svých zaměstnanců a členů. Organizace, které pracují přímo s malými výrobci, jim pomáhají zlepšit manažerské dovednosti a výrobní procesy a získat lepší přístup na trh – místní, regionální, mezinárodní, fair trade i běžný trh, dle potřeby. Organizace, jež nakupují fairtradové produkty od prostředníků zapojených do systému fair trade v zemích globálního Jihu, jim pomáhají rozvíjet kapacity pro podporu znevýhodněných producentských skupin, s nimiž pracují.

Devátý princip: Propagace fair trade
Organizace se zasazuje o zvýšení povědomí o cílech fair trade a o potřebě větší spravedlnosti ve světovém obchodě, jíž lze docílit prostřednictvím fair trade. Dle svých možností obhajuje cíle a aktivity fair trade. Organizace poskytuje svým zákazníkům informace o sobě, produktech, které prodává a výrobních organizacích nebo členech, kteří produkty vyrábí či sklízí plodiny. Používá pouze čestné způsoby propagace a marketingu.

Desátý princip: Ochrana životního prostředí
Organizace vyrábějící fairtradové produkty používají v maximální možné míře místní suroviny z udržitelných zdrojů. Používají takové výrobní postupy, které snižují spotřebu energie, a pokud je to možné, používají technologie využívající obnovitelné zdroje energie minimalizující emise skleníkových plynů. Usilují o maximální snížení vlivu svého odpadu na životní prostředí. Fairtradoví pěstitelé zemědělských komodit minimalizují dopad své činnosti na životní prostředí používáním ekologicky šetrných metod produkce a minimálním používáním pesticidů, kdykoli je to možné.

Odběratelé a dovozci fairtradových výrobků upřednostňují nákup produktů vyrobených ze surovin pocházejících z udržitelných zdrojů a majících celkově minimální dopad na životní prostředí.

Všechny organizace používají v maximálním rozsahu recyklované nebo jednoduše biologicky odbouratelné obalové materiály, a je-li to možné, zboží je dopravováno po moři.


Facebook
YouTube