O nás

Naši členové


V prosinci 2014 přijala mimořádná valná hromada Fairtrade ČS nové stanovy, na základě kterých budou členskými organizacemi pouze ty, jejichž hlavní činností není podnikání. Další subjekty – především obchodní společnosti, ale i jednotlivci, mají možnost zažádat o status pozorovatele a zapojovat se do činnosti platformy.

Členové Fairtrade Česko a Slovensko


Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44; 120 00 Praha 2
Tel. 224 246 573, fax 272 659 945
praha@charita-adopce.cz
praha.charita.cz

 

Arcidiecézní charita Praha poskytuje řadu sociálních služeb v pražské arcidiecézi a pomoc směřuje i k těm nejpotřebnějším v rozvojových zemích. K jejím činnostem patří i program Adopce na dálku®, který Charita založila.

 

ARPOK, o.p.s.
U Botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 581 111 907
info@arpok.cz
www.arpok.cz

Vzdělávací nezisková organizace ARPOK, o.p.s., jejímž zakladatelem je Univerzita Palackého v Olomouci, přináší do škol globální rozvojové vzdělávání, pomáhá učitelům s výukou aktuálních témat dneška (chudoba, migrace, odpovědná spotřeba). Ve výukových programech a metodických materiálech informuje také o fair trade.

 

 

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica o.s.
Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Tel. 02/52962929
info@zivica.sk
www.zivica.sk, www.ekoobchod.sk

Cieľom CEEV Živica je poskytovať kvalitné vzdelávacie programy zamerané na environmentálnu a globálnu výchovu pre všetky druhy škôl. Princípom vo výučbových programoch je dôraz na zážitkovú pedagogiku a inšpiráciu k vedomej skromnosti. Súčasťou CEEV Živica je aj Ekoobchod Živica, kde ponúkame výrobky priateľské životnému prostrediu a ľuďom vrátane Fair Trade produktov.


 

Ekumenická akademie Praha o.s.
Sokolovská 50; 186 00 Praha 8
Tel. 272 733 044, tel. a fax 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz

Ekumenická akademie Praha, o.s. (EAP) je nevládní nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním dospělých. Akademie organizuje tematické semináře a konference, připravuje dlouhodobé vzdělávací projekty, vydává publikace, poskytuje konzultace a poradenství, podílí se na kampaních a vytváření sítí apod. Obsahově se zaměřuje na otázky kultury, politiky, vztahů církve a společnosti, sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje a ve významné míře otázkami vztahů Severu a Jihu. Záměrem Akademie je vytvářet fórum pro otevřenou diskusi o těchto otázkách a to v široké spolupráci s partnerskými institucemi doma i v zahraničí. V některých případech se zabývá i konkrétními projekty (obnova po povodních, produkce krátkého filmu, partnerské obchodování). Slovo „ekumenická“ vyznačuje její křesťanské východisko, nespojované s jednou určitou církví ale s tradicí dialogu a spolupráce přes hranice církví, náboženství i přesvědčení.

 

 

Nadácia Integra
Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
Tel. +421 903 419 216
info@integra.sk
www.integra.sk

Nadace Integra je nezisková organizace působící na Slovensku, jejímž posláním je vytváření příležitostí pro důstojný život znevýhodněných lidí prostřednictvím vzdělávání, umožnění přístupu na trh a investic. Realizuje vzdělávací a podnikatelská řešení pro odstranění chudoby prostřednictvím vytváření podniků, které mají vysoký sociální a komunitní dopad a investování do získání dovedností znevýhodněných lidí, čímž přispívá k naplnění jejich potenciálu. Nadace Integra je součástí sítě organizací Integral Alliance (www.integralalliance.org). 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a 
370 05 České Budějovice
Tel.: +420 389 032 191

info@jcu.cz
www.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je centrem vzdělání, výzkumu a vědy jižních Čech. Založena byla v roce 1991. Jihočeská univerzita nabízí přes 200 bakalářských, magisterských a doktorských oborů na 8 fakultách – Ekonomické, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické, Pedagogické, Přírodovědecké, Teologické, Zdravotně sociální a Zemědělské fakultě. 31 oborů lze studovat v anglickém, 4 v německém jazyce. Studenti JU mohou absolvovat studium a stáže ve více než 50 zemích světa. V rámci několika oborů nabízí JU tzv. double degree programy, možnost studovat na domovské a hostitelské univerzitě a obdržet titul z obou univerzit.  Na půdě Jihočeské univerzity je možné se setkat jednak s nabídkou fairtradových výrobků, a dále se zapojením globálně rozvojových témat do výuky na vybraných fakultách.

 

NaZemi
Kounicova 42, 602 00 Brno
Tel/Fax: 530 345 498
info@nazemi.cz
www.nazemi.cz

 

Nevládní nezisková organizace NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. Do 1. dubna 2011 existovala pod názvem Společnost pro Fair Trade.

 

Pozorovatelé Fairtrade Česko a Slovensko

 

BeFair na ČZU 
befairczu@gmail.com 
https://www.facebook.com/BeFairCzu 

 

BeFair je studentská organizace při ČZU. Vznikla z akční skupiny pro fair trade již v roce 2013. Důstojné pracovní podmínky, ekologická udržitelnost, rozvoj komunit, spravedlivá cena a zákaz dětské práce – to vše jsou pro organizaci zásadní témata a také pilíře Fairtrade. Chtějí jít příkladem ve společensky uvědomělém chování a podporovat informovanost veřejnosti o rozvojové problematice. Přínos jejich práce spočívá v organizovaní či spoluorganizování rozličných akcí jako fairtradová snídaně, výstavy, cestovatelské přednášky, různé happeningy. Spolupracují i s jinými organizacemi, které se též hlásí ke společenské odpovědnosti.

 

Lenka Dobiáš Černá, M.A. 

+420 602 190 960
lenka@marketingfordevelopment.com
www.marketingfordevelopment.com 

Působí jako nezávislá konzultantka a lektorka. Specializuje se na marketing, partnerství neziskového a komerčního sektoru a fundraising. Často cestuje do rozvojových zemí.  

 

 LÍSKA, z.s.

Dolní náměstí 429
755 01 Vsetín 
email:  infoevvo@seznam.cz 
http://www.liska-evvo.cz/
 

LÍSKA je regionálním sdružením osobností a organizací zaměřených na ekologickou/environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje. Byla založena v roce 2007 jako nezisková organizace.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního a kulturního dědictví.

LÍSKA poskytuje programy a služby pracovníkům neziskových organizací, veřejné správy, učitelům, studentům učitelských i přírodovědných oborů, rodinám s dětmi, regionálním výrobcům a dalším zájemcům o environmentálně odpovědnější přístupy.

Naší společnou vizí je občanská společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu prostředí a přispívají k jeho zachování pro další generace.

Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.

 
Facebook
YouTube