Produkty

Bavlna


Živobytí tisíců drobných zemědělců ze zemí globálního Jihu je závislé na bavlně. Jak jim pomáhá Fairtrade? A co spolu s ním mohou pěstitelé dosáhnout?


 V současné době je na světě 26 bavlníkových družstev s certifikací Fairtrade. Nachází se v devíti zemích, a sice v Beninu (1), Brazílii (1), Burkina Faso (1), Egyptě (1), Indii (12), Kyrgyzstánu (1), Mali (1), Nikaragui (1) a Senegalu (7).

Tato družstva, ve kterých je téměř 60 000 drobných zemědělců, pěstují bavlníky na 87,000 hektarech a produkují téměř 59 000 tun Fairtrade certifikované bavlny.

V roce 2013 celosvětově prodali celkem 15 900 tun, což jim generovalo sumu € 644 000 v podobě Fairtrade Premium (sociálního příplatku, který dostávají na rozvoj svých družstev a komunit.  V tomto případě byly peníze investovány např. do lidských zdrojů, správy, na infrastrukturu, zemědělské nástroje nebo např. do vzdělávacích projektů.).  

V roce 2014 se výrobky z Fairtrade certifikované bavlny prodávaly ve 28 zemích. V daném roce se rovněž otevřely další nové trhy. Mezi nimi např. Brazílie. Po čtyřech po sobě jdoucích letech poklesu v prodeji bavlny došlo k nárůstu prodeje. V roce 2014 se prodej Fairtrade certifikované bavlny zvýšil o 28 %.

 

Na 18 trzích, kde se prodává fairtradová bavlna, byl zaznamenán nárůst prodejů a 10 zemí mělo udržovací vývoj. 

Na prvních 10 trhů připadlo 94,7% z celkového prodeje výrobků z Fairtrade certifikované bavlny.

Poprvé se na nejvyšší příčku dostalo Německo (nárůst prodeje bavlněných produktů s certifikací Fairtrade o 136 % ve srovnání s rokem 2013). 

Bavlna certifikovaná Fairtrade - přehled v kg látky

 

Země                                     2013                         2014                   Podíl                 Nárůst

1             Německo                            17,64,181                41,55,634             41.6%                 136%

2             Velká Británie                    26,94,907                19,50,452             19.5%                -28%

3             Francie                                7,92,113                   8,19,263               8.2%                   3%

4             FI (nové licenční trhy)       45,959                      6,86,935               6.9%                   1395%

5             Rakousko                           4,32,504                   4,85,476               4.9%                   12%

6             Itálie                                     2,75,330                   4,26,496              4.3%                    55%

7             Švédsko                              2,45,204                   3,59,830              3.6%                    47%

8             Finsko                                  1,79,884                   1,99,201              2.0%                    11%

9             Švýcarsko                           4,41,898                   1,91,139              1.9%                   -57%

10           Nizozemí                             3,05,606                  1,80,130              1.8%                   -41%

 

Česká republika je na 17. místě

 17          Česká republika                28,381                      23,803                  0.2%                   -16%  

 Počet prodaných finálních výrobků - TOP 10 

 

Země                                    2013                      2014                 Podíl                 Nárůst

1             Německo                           36,07,222            78,95,397            37.8%                 119%

2             Velká Británie                   76,32,805            58,44,636            28.0%                -23%

3             Švédsko                             9,82,845              13,13,980             6.3%                   34%

4             Itálie                                    7,78,392              11,74,548            5.6%                    51%

5             Francie                               12,92,724            11,48,797            5.5%                  -11%

6             FI (zahrnuje nové trhy)    3,63,886               7,25,642              3.5%                    99%

7             Rakousko                           5,14,511               6,46,504             3.1%                    26%

8             Nizozemí                            5,51,145               4,37,843              2.1%                   -21%

9             Belgie                                 3,48,238               3,40,485              1.6%                    -2%

10           Finsko                                3,51,459               3,29,402              1.6%                    -6%

 

Celkem se prodalo 20,8 milionů kusů výrobků z certifikované bavlny, což představuje 15 % nárůst oproti roku 2013.

 

Přestože oděvní a textilní průmysl patří celkově k odvětvím s miliardovými obraty, vůči těm, kteří jsou na nich životně závislí, tedy směrem k samotným drobným pěstitelům, selhává.

 

Příjmy zemědělců jsou zasaženy nízkou a volatilní cenou bavlny, jakožto i stoupajícími náklady na paliva, dopravu či vstupy na pěstování, prevenci, investice do moderních zemědělských postupů a technologií. Zdraví rodin a životní prostředí jsou ohroženy rozšířeným používáním nebezpečných agrochemikálií, postiženy využíváním dětské práce a nucené práce. Další nepředvídatelné problémy přináší změna klimatu.

Fairtrade standardy poskytují pěstitelům bavlny rámec pro vytvoření demokratické organizace nebo posílení stávající organizace. To pěstitelům umožňuje zvýšit jejich vyjednávací pozici na trhu, zlepšení obchodních systémů, přístup k novým trhům, vybudování dlouhodobých obchodních partnerství a zavedení udržitelných zemědělských postupů.

Nastavení tzv. Fairtrade minimální ceny (tzn. nastavení spodního limitu výkupní ceny, pod kterou se i přes pokles cen na světových trzích výkupní cena bavlny od certifikovaných Fairtrade zemědělců nedostane a tím pádem neohrozí jejich budoucnost) přispívá k finanční stabilitě farmářů, zatímcosociální příplatky (Fairtrade Premium) mohou být investovány do zlepšení kvality bavlny a produktivity, do přizpůsobování se změnám klimatu a do zlepšování životních podmínek komunity. Tím, že prodejci nabízí výrobky z Fairtrade certifikované bavlny, přispívají k udržitelné budoucnosti pěstitelů bavlny, jejich komunit a k lepšímu životnímu prostředí. A stejně tak i my, spotřebitelé, máme při nákupu možnost volit produkty, které mění životy.

Nákup fairtradových oděvů není výrazem charity, jde o mnohem pozitivnější a silnější volbu. Jde o splnění závazku vůči všem lidem, kteří jsou v konečném důsledku svojí prací za oděv odpovědni. Fairtrade pomáhá pěstitelům soustředit se na nastavení svých organizací, jejich budování a na svoji soběstačnost a dlouhodobou udržitelnost své obživy. Tím se Fairtrade liší od všech ostatních certifikací.

V roce 2012 Fairtrade Foundation zveřejnila studii o dopadech Fairtrade na pěstitele bavlny.  Výzkum byl proveden organizacemi Natural Resources Institute (NRI) a Institute of Development Studies (IDS) v průběhu let 2009-10 a pokrýval Senegal, Kamerun, Mali a Indii. Studie poskytla jasné důkazy, že Fairtrade může pro pěstitele bavlny znamenat skutečnou a praktickou změnu:

  • Fairtrade Minimální cena pro bavlnu byla výrazně vyšší než základní cena ve všech třech afrických zemích (až o 49 procent vyšší v Senegale a Kamerunu a až o 78 procent vyšší v Mali) 
  • Přestože stejný účinek nebyl viditelný v Indii kvůli vysokým tržním cenám za bavlnu, farmáři ocenili roli Fairtrade v zajištění včasných a pravidelných plateb
  • Fairtradové cenové pobídky a technická pomoc přinesly zlepšení kvality bavlny ve všech čtyřech zemích, což jim umožnilo prodat bavlnu za vyšší cenu. 

Studie ukázaly, že Fairtrade standardy, jež stanoví, že ženy mají být vypláceny napřímo (ne skrze manžely či jiné mužské členy rodiny),  povzbudily v Africe více žen pěstovat bavlnu a zvýšil se tak jejich počet v družstvech.  Uvedly, že tím také vzrostly jejich prostředky na domácnost a možnost s nimi nakládat.

 

Příjem ze sociálního příplatku byl použit na podporu řady komunitních projektů v každé zemi. Mezi nimi byly např. studny a primární zdravotnické služby v Senegalu, potraviny a zásobování vodou v Mali či podpora vzdělávání dětí v Indii. Mnoho projektů bylo zaměřené na zmírňování dopadů změny klimatu a na účinné využívání přírodních zdrojů: kopání a prohloubení vesnických rybníků, na zachytávání dešťové vody, zavlažovací systémy pro efektivní využívání vody, k vyrovnávání plochy pozemků tak, aby se na nich dala využívat tekoucí voda, stavba hráze, aby se zabránilo odtoku dešťové vody a erozi půdy.

 

Fairtrade standardy vedly k významným přínosům pro životní prostředí (někdy v kombinaci s bio certifikací) – snížilo se používání škodlivých pesticidů, došlo k lepší likvidaci chemických kontejnerů a k zavedení a posílení udržitelných zemědělských metod.

 

Zemědělci také pocítili pozitivní dopad Fairtrade v podobě posílení solidarity uvnitř svých komunit i mezi vesnicemi. Souhrnná zpráva je k dispozici zde: http://www.fairtrade.org.uk/en/what-is-fairtrade/the-impact-of-our-work/impact-research-and-evaluation-studies

ZNÁMKA Fairtrade Cotton

Známka je potvrzením „sledovatelnosti bavlny“, tedy že lze u takto označeného koncového výrobku vysledovat bavlnu až k počátečnímu družstvu, které ji vypěstovalo. Spotřebitel tak ví, že veškerá bavlna v daném výrobku byla vypěstována s certifikací Fairtrade.

ZNÁMKA Fairtrade Cotton Program (dále „FSP“)   

Tato známka poskytuje větší flexibilitu zpracovatelům – více firem se může zapojit do podpory fairtradových zemědělců tím, že při nákupu fairtradové bavlny mohou známku použít na celou produktovou řadu výrobku. Farmáři díky programu FSP získávají více příležitostí prodávat své výrobky v rámci systému Fairtrade. Z programů FSP mají stejné výhody, jaké jim plynou ze zapojení do Fairtrade, včetně minimální ceny a sociálního příplatku. Koncový zákazník pak může nakupovat více fairtradových produktů a tím více podpořit fairtradové pěstitele.

Důvod pro vytvoření nového FSP programu: Bavlna prochází mnoha výrobními etapami, než se promění v tričko, šaty nebo ručník. Aby konečný výrobek nesl známku FAIRTRADE, musí být celý výrobní proces sledován a musí být dohledatelný: od samotné bavlny na farmě až po výrobek na prodejním pultě - viz výše. Jde tak o proces velmi dlouhý a složitý. Ne všechny firmy mají možnost oddělit ve svých továrnách a výrobním procesu bavlnu certifikovanou Fairtrade (dále jen "FT bavlnu") od jiné. Počet takových podniků je tedy omezený.  

Nový program "Fairtrade Cotton Program" tuto bariéru odstraňuje. Více o podmínkách programu zde, nejčastější Q&A zde.


Facebook
YouTube